0km vẫn gần bên nhau

Dù cách xa bao lâu lòng này vẫn không thay đổi hy vọng ViVo sẽ giúp chúng ta xích lại gần nhau thêm hơn nữa
Để tình cảm thêm yêu thương hơn