0km vẫn gần bên nhau

Vì dịch nên chúng tôi không gặp nhau được.