0km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách sẽ không xa nếu hai ta xem nhau là tất cả