0km vẫn gần bên nhau

Dịch nên hong được gặp anh. Mong hết dịch để được gặp anh ?❤️