0km vẫn gần bên nhau

Vì dịch bệnh phức tạp nên anh không về thăm mình và con được. Nhưng mỗi ngày anh luôn gửi hình ảnh Selfie cho mình, nên chúng mình như gần nhau hơn.