0km vẫn gần bên nhau

xa cách mặt nhưng….không cách lòng