0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách địa lý nhưng những hình ảnh selfie luôn giúp chúng tôi gần nhau hơn.