0km vẫn gần bên nhau

Muôn Trùng Vạn Lý ta vẫn là 1 … Khoảng cách sẽ không xa nếu trai tim ta là 1