0km vẫn gần bên nhau

Bạn gì đó ơi ! Mặc dù chúng ta xa địa lý nhưng mình mong một ngày nào đó chúng ta sẽ là của nhau <3