0km vẫn gần bên nhau

Tuy khoảng cách có chia cắt chúng ta nhưng còn tình cảm là còn tất cả ?❤️❤️❤️