0km vẫn gần bên nhau

30 năm trước chúng ta ở 2 đầu đất nước, còn hiện tại chúng ta đã chung 1 nhà. Chỉ mong thêm 30 năm, 40 năm, 50 năm nữa vẫn luôn ở cạnh nhau bầu bạn tuổi già vợ nhé.